İstifadə qaydaları

Razılaşmada (“Razilaşma”) təyin edilmiş qaydalara müvafiq olaraq sizə malları və xidmətləri təqdim edən www.shop.vr360.az (“Sayt”) saytına xoş gəlmisiniz. Hər dəfə bizim xidmətlərimizdən istifadə ediyiniz zaman Razılaşmada göstərilmiş şərtlərlə avtomatik olaraq razılaşırsınız. Biz istənilən vaxt Saytda və Razılaşmada dəyişikliklər etmək hüququna malikik. Giriş, baxış və Saytın hər hansı başqa istifadəsi bu Razılaşmanın bütün şərtləriylə razılığınızı bildirir, buna görə onu Saytdan istifadədən əvvəl diqqətlə oxuyun.

Siz bildirirsiniz və zəmanət verirsiniz ki, sizin 18 yaşınız var və ya siz sizin valideynlərinizin və ya qəyyumlarınızın müşahidəsi altında Saytdan istifadə edirsiniz.

Məlumatın qorunması

Biz sizə Sayta məhdudlaşdırılmış, geri çağırma, digərinə verilə bilinməyən girişə və ondan istifadəyə, Saytın sizin internet-brauzerinizdə, ticarət məqsədləri ilə istifadəsinə və ya üçüncü şəxslər tərəfindən istifadəsinə icazə olmadan, yalnız bizim tərəfimizdən əvvəlcədən icazə verilmiş hallar istisna olmaqla, icazəni təqdim edirik. Bu Razılaşmanın hər hansı pozulması ilkin xəbərdarlıqsız icazənin təcili şəkildə geri çağırılmasına səbəb ola bilər.

Siz bu Saytın, və ya onun hər hansı hissəsinin, və ya onda yerləşdirilmiş məzmununun ticarət məqsədlərində və ya digər məqsədlərdə reproduksiyasına, təsvir edilməsinə, yayılmasına, satılmasına, kirayə verilməsinə, dəyişdirilməsinə, bizim buna əvvəlcədən yazılı şəkildə icazəmiz olmadan, hüququnuz yoxdur.

Biz xidmət etməkdən imtina etmək, həmçinin, müştərinin davranışı qanunu və ya bizim maraqlarımızı pozduğunu hesab etdiyimiz hallarda bizim mülahizəmiz üzrə hesabları ləğv etmək hüququna malikik.

Ümumi qaydalar

Əgər mal səhv və ya başqa səhv məlumata malikdirsə, biz malın satışını imtina edə və ya yalnlış qiymətli mallara sifarişləri ləğv etmək hüququna malikik. Biz bu cür sifarişləri onların təsdiq edilib edilməməsindən, həmçinin ödənişin keçirilib keçirilməsindən asılı olmayaraq ləğv etmək hüququna malik olacağıq. Əgər sizin kredit kartınızdan alışınıza görə ödəniş çıxarılıbsa və sizin sifarişiniz ləğv edilibsə, biz dərhal sizə tam ödənişi qaytaracağıq.

Sayt İnternetdə üçüncü şəxslər tərəfindən idarə edilən başqa saytlara linkləri daxil edə bilər. Siz təsdiq edirsiniz ki, biz bu cür saytların fəaliyyəti və məzmununa görə məsuliyyət daşımırıq.

Əgər Razılaşmanın hər hansı müddəası hər hansı səbəbdən etibarsız sayılacaqsa, bu digər müddəaların gücünə təsir etməyəcək.

Main Menu